Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  มาตรการด้านความโปร่งใส
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  คำสั่งเกี่ยวข้องกับงานบุคคล
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ติดตามประเมินผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  E-Service
  แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายผลการประเมิน ITA
  รายผลการประเมิน LPA
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  แบบรายงานความก้าวหน้าตามแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  ข้อบัญญัติ
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานสถานะการเงิน
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  คู่มือการปฎิบัติงาน
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656146 โทรสาร 075-656156  
 
นายสมหมาย ยกบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 8)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) (ดู : 9)
ประกาศกำหนดการลงพื้นที่บริการ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ประจำปี 2565 (ดู : 36)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนสายซอยกุลพ่ออุทิศ 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาดอน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20)

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
 
สำรวจข้อมูลเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผ๔สูงอายุและผู้พิการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อเยี่ยมเยียนและสอบข้อเท็จจริงแม่วัยรุ่นในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกข้าวตามรอยพ่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรศรีบอยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื่นที่เก็บภาษี ม.2 บ้านเกาะปู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งมอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแปรูปผลิตภัณฑ์วิสาหิจชุมชนบ้านเคลองเตาะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการทำข้าวเกรียบกรือโป๊ะ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อผลิตและแปรรูปอาหาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เวลา 08.00น. บ้านติงไหร ม.5 ต.เกาะศรีบอยา ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะสองข้างทางเพื่อความสะอาดของหมู่บ้าน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่ตรวจโครงการเงินอุดหนุน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ Big Cleaning Day อบต.เกาะศรีบอยา ร่วมกับ สิงห์อาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประมวลภาพโครงการองค์กร/ชุมชนต้นแบบปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองคลังลงพื้นที่หมู่ที่2,3เมือวันที่26,27้เพื่อรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประตำปีพ.ศ.2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 58)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 61)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  (ดู : 134)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 414)
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
รีสอร์ทท่างกลางธรรมชาติสวนสวยต้อง ที่นี่เกาะจำ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะศรีบอยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเขาหลัก ศรีบอยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะศรีบอยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานเสวนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เกาะศรีบอยา
QR Code
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
อบต.เกาะศรีบอยา
     
   
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs