Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  มาตรการด้านความโปร่งใส
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  คำสั่งเกี่ยวข้องกับงานบุคคล
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ติดตามประเมินผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  E-Service
  แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายผลการประเมิน ITA
  รายผลการประเมิน LPA
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  แบบรายงานความก้าวหน้าตามแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานสถานะการเงิน
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  คู่มือการปฎิบัติงาน
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656146 โทรสาร 075-656156  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศกำหนดการลงพื้นที่บริการ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ประจำปี 2565 (ดู : 23) 28 เม.ย. 2565
แจ้งขยายเาลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 (ดู : 36) 22 เม.ย. 2565
แนวทางปฏิบัติงานสาธารสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (ดู : 15) 11 เม.ย. 2565
รับเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (ดู : 17) 31 มี.ค. 2565
ข้อมูลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 22) 11 มี.ค. 2565
หนังสือแจ้งการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 62) 1 ก.พ. 2565
รายงานการเงินและผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปี 2564 (ดู : 45) 27 ม.ค. 2565
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 70) 10 ม.ค. 2565
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 (ดู : 43) 5 ม.ค. 2565
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 156) 29 พ.ย. 2564
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา ที่มีอายุอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 (ดู : 79) 5 ต.ค. 2564
จดหมายข่าว แจ้งข้อมูลชำระภาษี ประจำปี2565 (ดู : 148) 23 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 83) 24 มิ.ย. 2564
จดหมายข่าว กำหนดการเดินทางไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 94) 14 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 85) 4 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการจดทะเบียนก่อตั้ง (ดู : 100) 23 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์มาตรการ D-M-H-T-T (ดู : 117) 21 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (ดู : 172) 21 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (ดู : 90) 1 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 109) 23 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์สื่อสารเตือนภัยทางการเงิน (ดู : 105) 25 ม.ค. 2564
การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (ดู : 110) 22 ม.ค. 2564
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 (ดู : 115) 18 ม.ค. 2564
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ดู : 115) 15 ม.ค. 2564
รับสมัครงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 128) 8 ม.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 84) 4 ม.ค. 2564
สำเนารายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของ สตง. ประจำปี 2563 (ดู : 109) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยาเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 329) 30 พ.ย. 2563
กำหนดอัตราภาษีป้าย ฉบับใหม่ประจำปี 2564 (ดู : 235) 30 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 164) 30 ก.ย. 2563
ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวีนที่ 1 กันยายน 2565 มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา (ดู : 132) 29 ก.ย. 2563
แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 60) 28 ก.ย. 2563
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 165) 28 ส.ค. 2563
ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 173) 24 ส.ค. 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ฉีดวัคซีน และทำหมัน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 162) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ดู : 55) 29 ก.ค. 2563
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป น้ำพริกตำมือ (ดู : 157) 2 ก.ค. 2563
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ดู : 174) 15 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 180) 1 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 166) 1 มิ.ย. 2563
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1)ประจำปี2563 (ดู : 64) 31 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) เพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 172) 26 พ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ขอความร่วมมือประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" เพื่อเช็คอินก่อนเข้ารับบริการ และเช็คเอ้าท์หลังใช้บริการ เพื่อประเมินสุขลักษณะ ทั้งนี้เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 168) 22 พ.ค. 2563
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ช่วยเหลือประชาชนในการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) (ดู : 193) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ปิดตลาดนัดบ้านแหลมกรวด หมู่ที่ 8 บ้านแหลมกรวด (ดู : 167) 10 เม.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 9/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 167) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (ดู : 179) 7 เม.ย. 2563
รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 165) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 (ดู : 163) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 8/2563 (ดู : 163) 3 เม.ย. 2563
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) (ดู : 164) 2 เม.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 3/2563 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เรื่อง ให้ผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มารายงานตัว (ดู : 171) 29 มี.ค. 2563
มาตรการ COVID-19 ของมัสยิดในจังหวัดกระบี่ (ดู : 162) 27 มี.ค. 2563
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ดู : 167) 27 มี.ค. 2563
การชำระภาษี ปี 2563 (ดู : 179) 27 มี.ค. 2563
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 โดยจะเริ่มชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังจากได้รับแจ้งการประเมินภายในสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป (ดู : 187) 27 มี.ค. 2563
ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 172) 23 มี.ค. 2563
ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฎิบัติการค้นหาเฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ดู : 164) 21 มี.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 159) 20 มี.ค. 2563
ขอเชิญชวนเข้าร่วม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 162) 5 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs