Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  มาตรการด้านความโปร่งใส
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  คำสั่งเกี่ยวข้องกับงานบุคคล
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ติดตามประเมินผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  E-Service
  แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายผลการประเมิน ITA
  รายผลการประเมิน LPA
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  แบบรายงานความก้าวหน้าตามแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  ข้อบัญญัติ
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานสถานะการเงิน
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  คู่มือการปฎิบัติงาน
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656146 โทรสาร 075-656156  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 29 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนสายซอยกุลพ่ออุทิศ 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 29 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาดอน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 24 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยท่าเรือบ้านติงไหร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 23 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๖๑ ครัวเรือน กทอ.๖๔-๐๗-๐๕๗๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 25 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 1 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) (ดู : 10) 14 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.) ประจำปี 2565 (ดู : 10) 10 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปี 2565 (ดู : 11) 10 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) (ดู : 10) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 10) 17 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดู : 11) 15 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 10) 15 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนา - อ่าวลูโบ๊ะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 10) 26 ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำหมูที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 220) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา (ดู : 4) 4 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดบ้านเกาะจำ หมู่ที่ 3 (ดู : 336) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 (ดู : 264) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดบ้านเกาะจำ หมู่ที่ 3 (ดู : 208) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวันช่วย หมู่ที่ 4 (ดู : 154) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 6 (ดู : 160) 17 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวันช่วย หมู่ที่ 4 (ดู : 163) 17 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 (ดู : 167) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 6 (ดู : 163) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) (ดู : 171) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน)) (ดู : 170) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) (ดู : 173) 10 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน)) (ดู : 158) 10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 (ดู : 167) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 3 (ดู : 154) 27 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 3 (ดู : 177) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 7 (ดู : 162) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 (ดู : 165) 18 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 (ดู : 162) 17 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 (ดู : 151) 17 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 7 (ดู : 147) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 (ดู : 148) 17 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 (ดู : 150) 12 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 7 (ดู : 152) 7 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 7 (ดู : 144) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 157) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 150) 28 ม.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 150) 16 ม.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 149) 15 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 149) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 135) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 158) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 148) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 161) 9 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 151) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 151) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 149) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 155) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ (ดู : 155) 17 มิ.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 156) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 159) 12 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ (ดู : 147) 12 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1) (ดู : 145) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 160) 29 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านเกาะปู) (ดู : 152) 28 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs